Cele i zadania

Ognisko Wychowawcze realizuje następujące cele:

 1. profilaktyka niedostosowania społecznego
 2. udzielanie pomocy rodzinom ubogim i zagrożonym patologią społeczną, borykającym się z poważnymi problemami życiowymi
 3. podejmowanie działań zapewniających dziecku wychowanie w rodzinie własnej, czyli „wygaszanie” potrzeby umieszczania dziecka w placówce opieki całkowitej
 4. prowadzenie działalności środowiskowej na rzecz dziecka i rodziny

 Powyższe cele realizowane są poprzez zadania szczegółowe

 1. pomoc w pokonywaniu trudności  w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej klasy
 2. wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 3. wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego
 4. kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki
 5. mobilizowanie wychowanków do dokładności i systematyczności poprzez wykonywanie prac porządkowych i użytecznych na terenie placówki
 6. podnoszenie poziomu kultury osobistej  wychowanków
 7. eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności
 8. współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 9. podtrzymywanie emocjonalnej więzi dziecka z rodziną
 10. organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków ogniska